Επιβολή προστίμου στο εργαστήριο με την επωνυμία «ΥΙΟΙ Ι. ΡΟΪΔΟΥ Ο.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 800821431 λόγω της αλλαγής του φορέα του χωρίς την εμπρόθεσμη ενημέρωση της υπηρεσίας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4442/2016

Εκτύπωση

Επιβολή προστίμου στο εργαστήριο με την επωνυμία «ΥΙΟΙ Ι. ΡΟΪΔΟΥ Ο.Ε.» με Α.Φ.Μ.: 800821431 λόγω της αλλαγής του φορέα του χωρίς την εμπρόθεσμη ενημέρωση της υπηρεσίας σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν. 4442/2016